Skip Navigation Links

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Teodora RAVENNA
0 0 0 0 0 No
Avero OS SNEEK
0 0 0 0 0 No
Uralochka SVERDLOVSK
0 0 0 0 0 No
AOK Mladost ZAGREB
0 0 0 0 0 No

 

 

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Teodora RAVENNA
0 0 0 0 0 No
Avero OS SNEEK
0 0 0 0 0 No
Uralochka SVERDLOVSK
0 0 0 0 0 No
AOK Mladost ZAGREB
0 0 0 0 0 No

 

 

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Teodora RAVENNA
0 0 0 0 0 No
Avero OS SNEEK
0 0 0 0 0 No

 

 

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Uralochka SVERDLOVSK
0 0 0 0 0 No
AOK Mladost ZAGREB
0 0 0 0 0 No