Skip Navigation Links

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Sisley TREVISO
0 0 0 0 0 No
Giotto PADOVA
0 0 0 0 0 No
Radiotechnik RIGA
0 0 0 0 0 No
Dynamo MOSCOW
0 0 0 0 0 No

 

 

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Sisley TREVISO
0 0 0 0 0 No
Giotto PADOVA
0 0 0 0 0 No
Radiotechnik RIGA
0 0 0 0 0 No
Dynamo MOSCOW
0 0 0 0 0 No

 

 

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Giotto PADOVA
0 0 0 0 0 No
Dynamo MOSCOW
0 0 0 0 0 No

 

 

 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Sisley TREVISO
0 0 0 0 0 No
Radiotechnik RIGA
0 0 0 0 0 No